چارچوب کلی وظایف دبیرخانه هیات امنای دانشگاه / دانشکده / موسسه 

 

1. همکاری و فعالیتها با ریاست دانشگاه جهت اقدامات و تکالیف مرتبط با مصوبات هیات امناء و مشارکت حسب نیاز با معاونین ذیربط ونیز مشارکت و مساعدت دربرگزاری و پیگیری اقدامات هیات امنای بیمارستانها

2.برنامه ریزی وهماهنگی درتدوین پیشنهادات ودستور جلسات هیأت امناء دانشگاه و مشارکت با دبیرخانه هیأت امناء وزارت متبوع درتدوین دستورالعملها، دستورات مشترک و تنظیم صورتجلسات، جمع آوری مستندات مصوبات و...

3.برگزاری جلسات هیات امنای دانشگاه حسب ضرورت با نظر ریاست موسسه بصورت فوق العاده یا عادی خارج از جلسات برنامه ریزی شده سالیانه توسط دبیرخانه مرکزی وزارت متبوع

4.مطالعه، هماهنگی و همکاری درتدوین برنامه ها و سیاستهای دانشگاه با مبادی ذیربط بخشی و فرابخشی درراستای سیاستهای کلان و تسری آنها در مصوبات هیأت امناء ( دردانشگاه یا حسب نیاز در بیمارستانها)

5.هماهنگی و مشارکت با مدیریت مالی و مدیریت بودجه دانشگاه درتنظیم و تهیه جداول و گزارشات بودجه ای و مالی، هماهنگی درراستای مصوبات هیأت امناء و پیگیری نهایی نمودن جداول پیشنهادی جهت تصویب درفصل بودجه ریزی و مشارکت درارائه گزارشات مالی و حسابرسی حسب نیاز و مورد درهیات امناهای دانشگاه یا بیمارستانها

6. مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی درپایش و نظارت برحسن اجرای مصوبات هیأت امناء، ارزیابی عملکردآن و ارائه گزارش

7.مشارکت و همکاری با معاونتها و واحدهای تخصصی زیر مجموعه دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات و مستندات و پیشنهادات جهت تهیه وتدوین نهایی پیشنویس مصوبات و تصویب آن درهیأت امناء دانشگاه وحسب مورد و نیاز در بیمارستانها

8.برنامه ریزی جلسات هیأت امناء وبرگزاری جلسات ومشارکت و پیگیری در تنظیم، اصلاح وتائید امضای صورتجلسات،گزارشات عملکرد، حسابرسی، جداول بودجه و مالی و ... باهمکاری واحدهای تخصصی ذیربط دانشگاه

9.بازنگری و مطالعه دستورالعملها، قوانین مرتبط، جداول مالی و اداری و ارائه اصلاحات در زمینه های مدیریت و فعالیتهای دانشگاه مرتبط با مصوبات هیأت امناء

10. مستندسازی و طبقه بندی اطلاعات و ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای هیأت امناء، دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع

11. هماهنگی در راه اندازی و فعالیت کمیته های تخصصی هیأت امناء در سطح دانشگاهها در راستای مصوبات ، پیشنهادات، تکالیف جلسات هیأت امناء و نیازهای کارشناس دانشگاه

 
 
آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401